Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen: “GDPR“) je Jaroslav Lešák, IČO: 74411977, se sídlem Sedličky 66, 506 01 JIČÍN
2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@aukce-destilaty.cz, tel.: 723551341;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění služby;
3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:
1. Za účelem registrace na webové stránce www.aukce-destilaty.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;
2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);
3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím, prodávajícím a Správcem;
4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění služby mezi kupujícím a prodávajícím. Bez poskytnutí osobních údajů nelze službu poskytnout.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím, prodávajícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje prodávajícího,kupujícího jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:
Webnode AG (nástroj pro tvorbu a správu webových stránek);
Messenger (doručovací služba);
Google Analytics (analýza webových stránek);

Vaše práva

Podle podmínek stanovených v Zákoně má prodávající/kupující právo:
1. Na přístup ke svým osobním údajům;
2. Na opravu osobních údajů;
3. Na vymazání osobních údajů;
4. Vznést námitku proti zpracování;
5. Na přenositelnost údajů;
6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@aukce-destilaty.cz;
7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů prodávajícího/kupujícího;
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání
antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Registrací na aukčním portálu www.aukce-destilaty.cz potvrzujete, že jste byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte;
2. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 1.04.2022